Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser gælder for alle transportopgaver, som   
SpeedEx International ApS  
Sønderholmvej 178
8361 Hasselager
CVR 33508093
udfører for kunden, idet omfang de ikke konkret er fraveget ved anden aftale. Vores forretningsbestemmelser gældende førsteprioritet og derefter NSAB2000. 
 
Opdraget 
SpeedEx International opdrag omfatter transport af varer og defineres i samarbejde med kunden omkring de enkelte opgaver. 
 
Instrukser 
SpeedEx International agerer som hovedregel på grundlag af og i overensstemmelse med kundens instrukser.  Vi er berettiget til at nægte at efterkomme en instruks såfremt dette ville krænke lovgivning eller andre regler.  Vi er berettiget til at fravige disse instrukser ved samletransporter o. Lign. hvor flere transportkøberes fælles bedste spiller et hensyn, idet priser altid baseres på eventuelle returtransporter og kombinationstransporter under vejs. Vi er til en hver en tid berettiget til at ændre transportør eller transportform undervejs, medmindre andet specifikt er aftalt. 
 
Kommunikation 
SpeedEx International indestår ikke for ordreændringer og lign af f.eks. nye ordre-e-mails afsendt udenfor normal kontortid, med væsentlige instruktioner uden at de er bekræftet af SpeedEx International via e-mail (og i praksis yderligere konfirmeret forudgående pr. telefon). SpeedEx International indestår ikke for at fortrolighed kan opretholdes ved ekstern kommunikation f.eks. via e-mails og sms. 
 
Fortrolighed 
SpeedEx International agerer med fortrolighed i forhold til de oplysninger vi modtager. Denne forpligtelse gælder også efter opdragets afslutning. Fortrolighedsforpligtelsen gælder med respekt af regler som pålægger SpeedEx oplysningspligt i forhold til offentlige myndigheder, herunder “hvidvaskningsregler”, “forbrydelser mod luftfartens sikkerhed”, “Smugleri” o. Lign. Vores fortrolighed har dog følgende undtagelser. Vi er berettiget til at afsøge transportmuligheder hos andre transportører, rejsebureauer o. Lign og videregive dem nødvendige informationer i forhold til at indhente transporttilbud med løsninger og priser på de enkelte opgaver. SpeedEx International er ikke ansvarlig for følger af videregivelse af disse oplysninger.

Kreditoplysninger

SpeedEx International er berettiget til at undersøge kunders kreditværdighed. 
 

Honorar 
SpeedEx International honorar/priser fastsættes på grundlag af tilbud eller faste aftaler. SpeedEx International er til en hver tid berettiget til at ændre priser uden forudgående varsel. Tilbud omfatter med mindre andet er aftalt udelukkende betaling for den enkelte transportydelse dvs. transport ekskl. moms og afgifter, told, læssetid, lossetid, ventetid såvel hos afsender som modtager eller hos toldmyndigheder o. Lign. Priser tillægges moms, medmindre der gælder særlige undtagelser iht. gældende lovgivning. Betalingsbetingelser er som udgangspunkt altid kontant for private kunder og virksomheder vurderet til samme kategori. Der beregnes morarenter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser. I tillæg til den oplyste transportpris tillægges normalvis fakturagebyr i henhold til gældende takst pt 35,00 – 100,00 DKK ekskl. moms.
 
Dækning af omkostninger 

SpeedEx International er ikke forpligtet til at afholde udlæg på vegne af kunden. Afholdte omkostninger debiteres kunden, herunder forgæves afhentninger og leveringer, emballage, volume overskridelser, vægt overskridelser, told og afgifter, læssetid, lossetid, ventetid o. Lign uforudsete omkostninger der måtte opstå. 
 
Opdragets varighed 
SpeedEx International er berettiget til en hver tid at bringe opdraget til ophør. SpeedEx International er berettiget til honorar og omkostningsgodtgørelse for tiden frem til at opdraget bringes til ophør. 


Reklamation & Fortrydelsesret 
Kunden har ikke fortrydelsesret på vores ydelser, idet karakteren af disse gør, at vores ydelser planlægges og igangsættes når disse bookes. Reklamationsret omkring forsinkelser eller transportskader henviser vi til Nordisk Speditør Forbunds almindelige Bestemmelser NSAB2000. Dvs. ved synbar forringelse eller beskadigelse af godset skal modtager reklamere straks ved modtagelse og påføre fragtbrevet dette. Såfremt reklamation sker senere end 7 dage fra godsets modtagelse, påhviler det den der reklamerer, at bevise, at skaden eller forringelsen var indtruffet inden godsets modtagelse. Såfremt den der reklamerer ikke kan bevise dette, anses godset for at være udleveret uden beskadigelse og forringelse. Forsinkelser under 30 dage er ikke berettiget til afslag eller erstatning. 
 
Ansvarsbegrænsning 
SpeedEx International er ansvarlig i overensstemmelse med NSAB2000 dog med følgende undtagelser. SpeedEx International er et transportfirma der henvender sig primært til erhvervsvirksomheder og som i et vist omfang også påtager sig opgaver for private kunder. Vi har dog ingen dækning i vores ydelser på private forsendelser medmindre forsikring er tegnet. Flyttegods og gods der kan betegnes som dette såvel for privat- som firmakunder. Skrøbelige og / eller u emballerede varer. Vin, spiritus, cigaretter, malerier, penge og værdipapirer.

Erstatning kan ikke overstige 

A) Ved forsinkelse, det aftalte vederlag for opgaven.  

B) Ved bortkomst, forringelse eller beskadigelse af gods SDR 8,33 pr kg bruttovægt af den del af godset som er bortkommet, forringet eller beskadiget. 

Erstatning ydes dog ikke i tilfælde af, at gods ikke er emballeret eller ved mangelfuld emballering. Erstatning ydes ikke ved forkert og delvis forkert oplyst afhentning og leveringsadresse, afhentning og leveringstid samt øvrige mangelfulde oplysninger der kan lægges til grund for forsinkelse. 


Paller & emballage 
Pakning og emballage er kundens ansvar. Alle paller betegnes som en del af emballagen. Ethvert pallemellemværende er SpeedEx International uvedkommende. Emballage er at betragte som en del af godset og medtages ikke retur eller bortskaffes medmindre der er truffet aftale herom.